Portada

CIMALSA

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals per al transport de mercaderies i la logística.
CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.
La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures amb participació pública a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logístiques, els aeroports o els ferrocarrils.

CIMALSA dissenya els seus centres específicament per a les activitats logístiques i de transport, oferint els màxims estandards d’accessibilitat, qualitat i serveis tant a les empreses com als treballadors i treballadores.
Els centres desenvolupats per CIMALSA, promouran la creació de 13.000 llocs de treball.
Així mateix, en coherència amb les directrius europees de transport i amb la política de promoció del transport de mercaderies per ferrocarril, endegada per la Generalitat de Catalunya, CIMALSA incorpora la intermodalitat com a eix dels nous projectes de futur.