CIMALSA i TEIRLOG signen un acord de col·laboració per a la internacionalització dels seus serveis

L’empresa pública de
la Generalitat de Catalunya, CIMALSA, encarregada de la promoció,  el desenvolupament i la gestió
d’infraestructures, de les centrals per al transport de mercaderies i la
logística,  al costat de TEIRLOG
enginyeria especialitzada en consultoria i enginyeria de transports i logística
han arribat recentment a un acord en la promoció i internacionalització de les
seves activitats.

Enric Ticó, president
de CIMALSA i Alfredo Irisarri, soci director de TEIRLOG, van signar  aquest acord que tindrà una durada aproximada
de dos anys, en el qual s’estableix un marc d’ampliació i col·laboració en la
internacionalització de les seves activitats, oferint els seus serveis i el seu
coneixement més enllà de les fronteres nacionals. En aquest acord de col·laboració
també  s’oferiran la prestació de serveis
en Projectes relacionats amb la logística i el transport, localitzats fora de
l’Estat Espanyol , mitjançant la presentació conjunta, i/o via subcontractació,
en licitacions públiques i/o ofertes de contractació privades o públic-privades

Entre els projectes que s’estableixen en aquest acord de col·laboració, destaquen els següents objectes: redacció de Planejaments, Projectes d’urbanització i edificació de sectors i naus logístiques. Redacció d’estudis i projectes constructius d’infraestructures uni/intermodals. Direccions d’obra i Assistències Tècniques de sectors i naus logístiques. Estudis Tècnics i treballs de consultoria especialitzada en l’àmbit del desenvolupament de sectors logístics (Estudis de Viabilitat, MasterPlans, etc…).

Enric Ticó, president i conseller delegat de CIMALSA

Alfredo Irisiarri, soci director de Teirlog
CIMALSA reestructura la seva organització

CIMALSA empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures, centrals per al transport de mercaderies i la logística, presidida per Enric Ticó, ha realitzat una reestructuració en la seva organització, d’acord amb el seu Pla Estratègic recentment aprovat pel Consell d’Administració.

Fina Jarque

Carolina Guerrero

En el Consell
d’Administració de CIMALSA, es va aprovar el Pla Estratègic 2019-2025, en el
qual es pretén contribuir a la competitivitat de la nostra economia, a
potenciar una visió de Catalunya com a ròtula logística continental, a millorar
la gestió de les infraestructures i terminals de transport de qualsevol tipus, especialment les
intermodals, amb l’objectiu de donar un millor servei als usuaris i usuàries
(persones i empreses) del sistema del transport, la mobilitat i la logística.
En el Pla Estratègic, es destaquen elements significatius com són la promoció
dels TRUCK Centers, la gestió progressiva de les estacions d’autobusos de
Catalunya, així com la participació en els grans projectes ferroviaris, més
enllà del desenvolupament de les plataformes intermodals de mercaderies, entre d’altres.

Sobre la base
d’aquest Pla Estratègic, s’ha culminat una reorganització de la companyia, per a facilitar la consecució de
les diferents línies de treball derivades del Pla.

La reestructuració
contempla la creació de dues noves divisions, Corporativa i de Negoci. La fins
ara directora financera, Fina Jarque llicenciada en Ciències Econòmiques per la
UB, assumirà la direcció corporativa de la companyia de la qual dependran els departaments
d’administració, comptabilitat, àrees de les persones i desenvolupament estratègic
i multimodalitat. D’altra banda, Carolina Guerrero, enginyera de Camins,
Canales i Ports, per la Universitat Politècnica de Catalunya, serà la directora
de negoci, que engloba els departaments de desenvolupament de producte, gestió
de centres logístics, TRUCK Centers i de centres de mobilitat, així com l’àrea
de projectes i obres.

Sota el
president-conseller delegat, Enric Ticó, s’adscriuen directament les àrees de l’assessoria
jurídica i de consultoria i la direcció de les polítiques de qualitat, sostenibilitat,
comunicació i relacions institucionals.
CIMALSA presenta al Port de Barcelona la 14a edició dels indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català

Presentació de la 14a edició dels indicadors de competitivitat del Sistema Logístic Català al Port de Barcelona.

Segons
l’Observatori de la Logística, el sector representa el 13,8% del PIB català i
segueix creant ocupació de qualitat

La presidenta del Port de Barcelona,
Mercè Conesa, i el president de CIMALSA, Enric Ticó, han presentat avui
l’Observatori de la Logística, elaborat per l’Institut Cerdà per encàrrec de
l’empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat dedicada a
l’impuls, construcció i gestió de centrals logístiques i de transports
(CIMALSA). La presentació ha tingut lloc a les instal·lacions portuàries amb
motiu del 150 aniversari del port modern.

Els indicadors de competitivitat
formen part d’una iniciativa posada en marxa en 2004 per CIMALSA. En aquesta
iniciativa participen sectors de l’administració pública, del sector acadèmic i
empreses, així com els experts del sector logístic. Té per objectius conèixer
les demandes logístiques de les empreses del moment i donar informació amb
paràmetres reals i objectius sobre la situació actual i futura del sector.
Pretén, doncs, esdevenir una eina eficient per a la planificació i la gestió
del sistema logístic de Catalunya.

Durant la presentació de
l’Observatori, la presidenta del Port de Barcelona Mercè Conesa, ha destacat el
pes fonamental que ha tingut la logística en el desenvolupament de l’estratègia
del Port, amb creació de la primera Zona d’Activitats Logístiques (ZAL – Port),
el desenvolupament de terminals marítimes interiors i l’aposta per la
intermodalitat. “Hem d’aprofundir en aquesta estratègia i hem de generar nous
espais immologístics en l’entorn del Port”, ha destacat Conesa. La presidenta
del Port s’ha referit també al gran potencial del sector per a les startups i
les empreses innovadores, un fet que destaca l’Observatori de la Logística amb
la infografia de l’ecosistema innovador vinculat al sector.

La principal raó del treball és
monitoritzar els paràmetres representatius del sistema logístic català per
mitjà d’uns indicadors, i analitzar la seva evolució. Partint de dades
procedents de fonts estadístiques i de recopilació d’informació del sector,
aquest projecte pretén donar una visió pràctica i real de les tendències
actuals del mercat de la logística i el transport a Catalunya. Per aquest
motiu, l’anàlisi dels indicadors es contrasta i compara en l’àmbit autonòmic,
nacional i internacional, amb experts en cada matèria, a fi de donar una visió
rigorosa de la realitat del moment.

Enric Ticó, president de CIMALSA, ha
explicat que en aquesta edició destaquen indicadors que subratllen el pes de la
logística, que representa el 13,8% de l’economia catalana. En quant al volum
gestionat pel sistema logístic, el sector ha mogut el 2018 un total de 425
milions de tones de mercaderies, la qual cosa suposa el cinquè any de
creixement consecutiu. Per tipologia de tràfic, destaca l’intern de Catalunya,
que suposa el 45% del total gestionat. També és molt rellevant el trànsit
Catalunya – Món, que representa una quota del 24% i registra el major
creixement interanual al llarg de tota la sèrie (2004-2018).

Aquest sector empresarial esta
format per 27.830 empreses on la majoria d’elles (un 76%) es dediquen al
transport de mercaderies per carretera. El sector està molt atomitzat, amb un
ràtio de treballadors per empresa molt reduït, un 2,4 l’any 2016 i amb un alt
percentatge de treballadors autònoms sobre el total d’afiliats.

Innovació:
258 startups vinculades a la logística i 3.500 llocs de treball

D’altra banda, Catalunya disposa
d’un ecosistema que permet captar talent i transformar-lo en projectes
empresarials exitosos, essent la 5a ciutat d’Europa amb més capital invertit en
startups. Aquesta tipologia d’empresa està preparada per a adoptar les
innovacions i reptes emergents en el sector de la logística amb models de
negocis innovadors i amb un gran potencial de creixement a mitjà termini. La
importància d’aquestes empreses de nova creació es fa palesa en la seva
capacitat de creació d’ocupació: les 258 startups identificades al sector logístic
generen més de 3.500 llocs de treball altament qualificats amb una mitjana de
15 treballadors per startup.

Respecte a l’e-commerce i la distribució
urbana de mercaderies, destaca el canvi en les pautes de consum dels usuaris
cap al comerç electrònic que està obligant el sector del comerç a oferir
opcions de lliurament a domicili i a augmentar la freqüència, tot això reduint
els costos totals de la cadena ja que el consumidor no accepta la repercussió
d’aquests costos addicionals. Aquesta oferta genera tensions en el sector del
transport, ja que suposa un augment de la mobilitat en xarxes urbanes que
repercuteix alhora en un impacte ambiental i social. En aquest sentit es
constata que el nombre d’operacions de compra online a Catalunya s’ha
incrementat en un 34% només en els últims 3 anys. A més, augmenta la freqüència
de les compres realitzades.

Una altra dada que constata aquest
creixement és que el 34% de les startups identificades en el sector correspon a
plataformes de comerç electrònic, sent la categoria observada que genera més
llocs de treball (1.000). A més, la categoria que registra un major creixement
és l’última milla, amb empreses de nova creació d’una mitjana de prop de 4 anys
d’antiguitat i on 3 de cada 10 es troben en fase de finançament avançat.

Els nous processos robotitzats i
autònoms poden presentar un risc de reemplaçament per a aquells subsectors de
la logística que fan treballs repetitius i/o poc tecnificats amb robots. Aquest
àmbit ha estat identificat també en l’anàlisi de startups, amb un pes del 5%
del total d’empreses recopilades i amb dedicació a robots de repartiment,
càrrega i descàrrega, drons i automatització de magatzems.

Un altre dels indicadors de l’estudi
és el de la intermodalitat i en aquest sentit, la globalització i la
distribució urbana de mercaderies són dos processos que “estiren” els processos
logístics, que requeriran de noves solucions per a millorar l’eficiència del
transport de mercaderies. Aquesta eficiència passarà per a combinar diferents
maneres de transport, buscant explotar els avantatges que cadascun pot aportar
al conjunt de la cadena logística. El volum de mercaderia transportada per les
cadenes multimodals té una tendència creixent al llarg de la sèrie estudiada
(2004-2018) a pesar que en quota encara suposa tan sols el 25% del total mogut.
Com a dada complementària, en quant als ports el tràfic  ro-ro  (aquell que s’embarca al vaixell sobre camió,
plataforma o remolc) també presenta una tendència positiva en el volum de tones
gestionades.

Nous
perfils professionals

De manera general, aquests escenaris
impliquen una reorganització del teixit empresarial català convencional així
com la demanda de nous perfils professionals. També es requereix, per tant, formació
específica que doni resposta a les necessitats futures del sector si es vol
mantenir la tendència observada en els últims anys de reducció de l’atur.

No obstant això, aquesta importància
socioeconòmica del sector logístic pel territori, contrasta amb el rebuig
social que genera aquest sector, ja que es considera contaminant, extensiu en
l’ús de sòl i que no genera llocs de treball, a més de considerar-los de baixa
qualificació. L’Observatori ajuda a posar en relleu nous arguments i és una
nova eina per a la planificació i la presa de decisions.

Una altra de les
novetats destacables de l’observatori és la formació específica com una
necessitat per a donar resposta a la demanda futura. En l’actualitat hi ha un
80% de titulacions d’alta qualificació, com per exemple els 36 màsters
universitaris, 8 postgraus, 5 graus universitaris, 2 graus superiors, 2 graus
mitjans i 7 certificacions professionals.

Tots aquests reptes
plantejats pel sistema logístic (adaptació a les tendències i innovacions del
sector, rebuig social i solucions plantejades per a superar-lo a través de
cadenes més eficients i sostenibles) requeriran d’un esforç conjunt per a
replantejar el funcionament del sector, que haurà de començar per una adaptació
de la formació per a preparar a professionals de tots els nivells (des dels
menys qualificats fins als tècnics de més alt nivell). Aquesta reformulació i
focus en aspectes de formació són necessàries per a garantir la competitivitat
del sector logístic i posicionar Catalunya com la regió líder i de referència
del sector del sud d’Europa.
CIMALSA i el Col•legi d’Enginyers de Camins col•laboraran en projectes internacionals en logística i mobilitat

CIMALSA i el Col·legi d’Enginyers de Camins uneixen
esforços per realitzar projectes en els camps de la logística i la mobilitat.
El president de CIMALSA, Enric Ticó,
i el degà del Col·legi d’Enginyers de
Camins, Canals i Ports de Catalunya
, Oriol Altisench, han formalitzat un
acord que estableix les bases d’aquesta col·laboració per un període de dos
anys.

L’acord regula les activitats
conjuntes que realitzaran les dues parts, principalment relacionades amb la
formació tècnica, la divulgació i la internacionalització en l’àmbit de la
mobilitat i la logística. En aquest darrer àmbit, ILI Logística Internacional, la consultora internacional de CIMALSA, serà l’encarregada de
gestionar els projectes concrets.

El president de CIMALSA, Enric Ticó, ha explicat que “CIMALSA, i L’INSTITUT DE LOGISTICA INTERNACIONAL, fa trenta anys que acumulen coneixement en l’àmbit de la logística, i amb el Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya, molt especialment amb les enginyeries i consultores del nostre país, estan en condicions de donar suport a qualsevol nou desenvolupament logístic a tot el món. Complementant el coneixement del sector públic i el sector privat. Oferint un assessorament i implicant-nos en projectes que vulguin ser realment innovadors, empresarialment sostenibles, al servei dels nostres clients internacionals”. Per la seva banda, Oriol Altisench, ha destacat la voluntat del Col·legi d’obrir espais de col·laboració amb les empreses públiques i privades a nivell global. “La col·laboració amb CIMALSA ens obre una nova via per posar en valor els coneixements i l’experiència dels enginyers i enginyeres de camins en projectes de logística i mobilitat”, ha remarcat Altisench.
CIMALSA reafirma el seu compromís amb la campanya del “Gran Recapte d’Aliments”

CIMALSA, l’empresa pública de la Generalitat de Catalunya, ha assolit un acord amb la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona per tal de cedir un espai per al magatzematge de les caixes que s’utilitzen en les grans superfícies alimentàries, amb motiu de la celebració de la campanya del “Gran Recapte d’Aliments” que se celebra a la fi del mes de novembre.

 

CIMALSA, com en anteriors edicions, cedeix una nau del CIM Vallès per a la descàrrega dels productes procedents de les diferents cadenes d’alimentació i que serveix com a “pulmó” logístic de la zona del Vallès. Amb la cessió d’aquest espai la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona podrà distribuir en els centres de la zona durant el mes d’octubre per a la seva perfecta organització del Gran Recapte d’Aliments.

 

El Gran Recapte d’Aliments a Catalunya és una campanya de recollida d’aliments bàsics per a aconseguir que les persones més necessitades del nostre entorn rebin ajuda alimentària; també serveix per a donar a conèixer la situació que travessa aquest grup arran de la crisi econòmica que estem vivint. La campanya la duen a terme simultàniament els quatre Bancs dels Aliments de Catalunya.

 

Es calcula que actualment un 20% de la població viu en situació de pobresa a Catalunya. Aquestes persones requereixen la nostra solidaritat i la nostra capacitat organitzativa per a no convertir-se en persones marginades.

 

 

Sobre CIMALSA

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures i centrals pel transport de mercaderies i la logística.

CIMALSA té com a missió oferir als sectors del transport i la logística els millors emplaçaments per a la seva competitivitat.

La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures amb la  participació pública en Catalunya, com ara la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logística, els aeroports o els ferrocarrils.

Imatge de l’accés a la CIM Vallès.
CIMALSA promou la licitació de les obres de l’aparcament de camions del Polígon Industrial Riuclar de Tarragona

L’execució de les obres de rehabilitació de l’àrea d’estacionament de vehicles pesats de mercaderies perilloses del polígon Riuclar tindrà una durada de sis mesos

CIMALSA, ha promogut la licitació de les obres de rehabilitació de l’aparcament de vehicles pesats de mercaderies perilloses del Polígon industrial Riuclar de Tarragona, amb un pressupost de licitació de 1.157.024 d’euros; l’obra, licitada per Infraestructures.cat, tindrà una durada aproximada de sis mesos.

La infraestructura propietat del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, destinat a donar servei al sector del transport de mercaderies perilloses, es troba en el cor del sector químic del Camp de Tarragona i molt pròxim a les instal·lacions del Port de Tarragona. L’aparcament de vehicles pesants de mercaderies perilloses es troba en funcionament des de la dècada dels 90 i es troba totalment consolidat com una infraestructura bàsica per al sector.

El servei d’explotació es trobava sota un règim de concessió fins al passat 2017, moment en què la Conselleria va recuperar la gestió. El gener del 2018 CIMALSA, va rebre l’encàrrec d’assumir la gestió de l’aparcament i al maig del 2018 se li assignà l’adscripció a CIMALSA. A partir d’aquest moment, es va promoure la redacció del projecte de rehabilitació de les instal·lacions i de la situació de l’equipament.

Les principals actuacions de reforma que contemplen el projecte són per a la seva modernització i millora de les condiciones de seguretat de las persones i del medi ambient, son:

  • Instal·lació d’una nova Xarxa de Distribució d’Aigua per Protecció Contra Incendis del recinte.
  • Sistema de detecció de gasos i detecció d’incendis.
  • Reforma del dipòsit d’emmagatzematge d’aigua Contra Incendis.
  • Substitució i instal·lació de nova tanca perimetral al recinte.
  • Instal·lació d’un nou separador d’hidrocarburs en la xarxa de sanejament existent.
  • Nova canalització enterrada perimetral de previsió d’electricitat, comunicacions i xarxa de posada a terra.
  • Nova senyalització vertical de l’establiment.
  • Enderroc i construcció de la caseta de control i barreres d’accés al recinte.CIMALSA continua apostant per la logística sostenible i les noves fonts d’energia

El primer pla estratègic de CIMALSA, enfocat a l’aprofitament de les energies renovables ja és una realitat. CIMALSA es posiciona d’aquesta manera en el mercat, com un gestor capdavanter en l’integració de serveis energètics per als seus clients.

Actualment l’empresa gestiona uns actius a les diferents centrals de mercaderies, aparcaments, immobles logístics i estacions d’autobusos amb un potencial generador elèctric de 33.800MWh/any. El que a preus actuals suposa uns ingressos potencials propers al 1.5M d’euros/any.

Amb l’objectiu 2020 immediat, l’empresa ha pres les mesures necessàries per posar en serveis dues noves instal·lacions de producció fotovoltaica aquest mateix any, emplaçades a la CIM la Selva-Girona i al CIM El Camp (Tarragona-Reus).

Aquests són els primers passos concrets encaminats a consolidar una nova línia de serveis que en un termini inferior a 4 anys, s’haurà desenvolupar al 100% .

Els projectes estudiats i en vies de desenvolupament són els següents:

Dins d’aquest pla també s’està incorporant, en una primera fase d’instal·lació, de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. D’altra banda CIMALSA aposta, per la logística sostenible, les fonts d’energia renovables i en la millora de la qualitat ambiental de l’entorn. Actualment s’està redactant un pla generalista i ambiciós en el qual es contempla l’aprofitament d’altres fonts d’energia, com són l’eòlica, geotèrmica, biomassa entre altres.
CIMALSA i el RACC impulsen la intermodalitat i instal·len el primer Punt Bici de les comarques gironines, a l’estació d’autobusos de Girona

El Punt Bici és un espai d’accés lliure i gratuït que està equipat amb les eines necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a la seva bicicleta.

 

La inauguració ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, el president de CIMALSA, Enric Ticó, i el president del RACC, Josep Mateu.

L’alcaldessa de Girona, Marta Madrenas; el president de CIMALSA, Enric Ticó; i el president del RACC, Josep Mateu, han inaugurat avui el primer Punt Bici de la demarcació de Girona.

CIMALSA i el RACC han signat un conveni que permetrà donar millors serveis als usuaris de l’estació d’autobusos de Girona mitjançant la instal·lació d’un Punt Bici que fomentarà la intermodalitat en el transport públic de la seva àrea d’influència.

Els Punt Bici del RACC són d’ús lliure i gratuït i estan equipats amb les eines necessàries perquè els usuaris puguin fer petites reparacions i tasques de manteniment a les seves bicicletes, com inflar les rodes, collar cargols, ajustar els frens, reparar una punxada o canviar les rodes. S’ubiquen en punts estratègics de les ciutats on hi ha un alt volum de trànsit de vianants, bicicletes i altres mitjans de transport públic, i tenen l’objectiu de fomentar la intermodalitat facilitant la mobilitat ciclista.

La instal·lació donarà servei tant als passatgers de les estacions d’autobusos i d’AVE, que reben cada dia 15.281 passatgers de mitjana, com als veïns de la ciutat de Girona, on es calcula que cada dia es realitzen més de 5.300 desplaçaments en bicicleta. Aquest mitjà de transport ha crescut amb força els darrers anys afavorit per l’expansió dels carrils bici a totes les ciutats, pel clima suau del país i per la creixent voluntat de moure’s d’una manera sana i respectuosa amb el medi ambient.

En el transcurs de l’acte inaugural, el president de CIMALSA, Enric Ticó, ha exposat que “el conveni, que tindrà una durada de 5 anys, s’ha impulsat amb l’objectiu de millorar el transport i la mobilitat sostenible dels gironins i dels usuaris de l’estació d’autobusos, i consisteix en la cessió d’ús per part de CIMALSA d’un espai a l’Estació d’Autobusos de Girona per a la instal·lació d’una infraestructura d’autoreparació de bicicletes per als seus usuaris, que serà titularitat del RACC. D’aquesta manera, seguirem augmentant el servei a l’usuari, potenciarem la intermodalitat, així com la sostenibilitat econòmica de l’estació d’autobusos”.

El president del RACC, Josep Mateu, ha destacat que “hem triat l’estació d’autobusos de Girona per instal·lar el primer Punt Bici de les comarques gironines, perquè és un emplaçament clau per a la mobilitat a aquest territori t i té un gran potencial com a intercanviador. Amb aquest ja són 10 el punts bici que hem desplegat a diverses estacions de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i a diferents municipis i preveiem instal·lar-ne de nous a d’altres ciutats. Estem desplegant la nostra xarxa de Punts Bici perquè, com a Club de Serveis a la Mobilitat, creiem que són necessàries accions que ajudin als ciutadans a optar per maneres més sostenibles de moure’s i impulsin la intermodalitat en una nova mobilitat, que ha de ser més neta i segura per a tots”.

Sobre CIMALSA

CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures per a la mobilitat i centrals per al transport de mercaderies i la logística. CIMALSA té com a missió oferir als sectors de la logística i la mobilitat dels millors emplaçaments i serveis per a la seva competitivitat. La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures amb participació pública i privada a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logístiques, els aeroports, les estacions d’autobusos o els ferrocarrils.

Sobre el RACC

El RACC és una entitat que ofereix cobertura i serveis d’alta qualitat per atendre les necessitats de més de 10 milions de persones a qualsevol lloc del món. És especialista en la prestació d’assistència personal, familiar, mecànica, sanitària urgent i a la llar i té la xarxa d’autoescoles més gran de l’Estat. Per cobrir les seves necessitats, l’entitat realitza 900.000 assistències a l’any i gestiona més de 600.000 pòlisses d’assegurances de diferents rams. El RACC promou una nova cultura de la mobilitat més segura i respectuosa amb el medi ambient, tenint una gran capacitat de divulgació i influència en aspectes relacionats amb la millora de la Seguretat Viària, la reducció dels accidents i les infraestructures.
Enric Ticó, nou president i Conseller Delegat de CIMALSA

La Generalitat de Catalunya també ha nomenat Isidre Gavín com a vicepresident, i a Sixte Cambra com a vocal, confirmant l’obertura cap al sector privat iniciada aquest novembre, amb els nous nomenaments de càrrecs del Consell d’Administració.

Enric Ticó, nou president de CIMALSA

Enric Ticó, nou president de CIMALSA

La Generalitat de Catalunya acaba de nomenar a Enric Ticó com a president i Conseller Delegat de CIMALSA, empresa de la qual ja n’exercia la direcció general des del juliol passat. La incorporació al nou càrrec s’ha dut a terme ratificant la proposta de l’Acord de Govern pres en la reunió del Consell Executiu del Govern de la Generalitat de Catalunya de 15 de gener de 2019.

En el marc d’aquests canvis en el Consell d’Administració de CIMALSA també s’han acordat els nomenaments com a vicepresident d’Isidre Gavín, actual secretari d’Infraestructures i Mobilitat, i com a vocal de Sixte Cambra, qui fins fa uns mesos era president del Port de Barcelona. Aquestes incorporacions s’afegeixen a les que ja es van dur a terme fa tot just un parell de mesos i que van suposar l’arribada com a vocals d’Albert Civit, director de l’Institut Català del Sòl, i José Luís Aymat, secretari general de la Federació d’Empresaris d’Auto Transports (FEAT), i la ratificació en el càrrec de vocals de l’empresa a Ferran Falcó, Pere Padrosa, Francesc Sutrias i Domènec Espadaler.

D’aquesta manera CIMALSA inicia una nova etapa en la qual, més enllà de mantenir una important presència institucional, s’obre per primera vegada al sector privat, al que dóna entrada al seu Consell d’Administració. En aquest sentit, el nou president ha volgut assenyalar que “la principal tasca a desenvolupar pel nou equip directiu serà l’elaboració d’un Pla Estratègic de la companyia 2019-2025,  en el qual CIMALSA haurà d’esdevenir una peça encara més clau per la logística i la mobilitat”.

Enric Ticó i Buxadós

Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona (1976-1981) i Diplomat pel Ministeri d’Afers Exteriors en Comerç Internacional i de la Unió Europea (1984). Actualment és president i conseller delegat de CIMALSA, President de la Terminal Intermodal Empordà, SL; i en l’àmbit institucional, presideix la Federació Espanyola de Transitaris, FETEIA-OLTRA (Freigth Forwarders – Organització Logística de Transports i Representants Duaners); del Patronat de la Fundació CETMO (Centre d’Estudis del Transport de la Mediterrània Occidental) i del Clúster Ferroviari RAILGRUP, a més a més de professor de diversos màsters en Logística i transports.

Anteriorment, ha treballat en el sector privat com a soci-fundador de diferents enginyeries i empreses del sector del transport; en el sector públic, com a President de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, FGCRAIL, SA, Autometro, SA, Cargometro Rail Transport, també va ser director general de Ports i Transports del Govern de Catalunya, i en l’àmbit associatiu ha estat President de l’Associació Espanyola de promoció del Short Sea Shipping SPC – Spain.
Railgrup potencia l’àmbit logístic amb la incorporació de CIMALSA

Ignasi Gómez-Belinchón (Esquerra), clúster manager de Railgrup, donant la benvinguda a l’associació ferroviària a Enric Ticó (dreta), com a director general de CIMALSA.

L’empresa pública del Departament de Territori i Sostenibilitat, CIMALSA, encarregada d’impulsar, construir i gestionar centrals logístiques i de transports, i infraestructures per a la mobilitat, s’ha incorporat recentment al clúster ferroviari Railgrup. En els seus 25 anys de trajectòria, CIMALSA ha acumulat una gran experiència en el sector logístic i el de la mobilitat, desplegant i gestionant una xarxa de 15 centres i infraestructures claus per al desenvolupament de l’economia catalana i que donen feina a més de 13.000 persones.

CIMALSA opera directament en el sector del transport de mercaderies, i ho fa amb un enfocament global i multimodal, pensant en clau de xarxa i no de mitjà de transport. Aquesta visió li permet comptar amb el sector ferroviari com un agent experimentat en el disseny i gestió de qualsevol infraestructura vinculada a la mobilitat.

Amb la seva incorporació a Railgrup, el clúster guanya un know-howimportant sobre la logística i el transport de mercaderies. A més a més, la seva adhesió adquireix encara més rellevància sumada a les recents del Port de Barcelona i la Terminal Marítima de Saragossa. Amb aquests nous agents Railgrup es consolida com el punt de referència per a l’impuls i desenvolupament de negocis en el sector ferroviari i logístic.Railgrup forma part del programa “Catalunya Clústers” d’ACCIÓ de la Generalitat de Catalunya.

Sobre Railgrup: Railgrup, establert el 2002 amb l’objectiu principal de la millora de competitivitat de la mobilitat ferroviària, és el clúster en mobilitat Ferroviària líder en tecnologies i innovació que capitalitza el coneixement, l’experiència i els projectes de més de 85 empreses del sector. L’objectiu principal de Railgrup és el de promoure una millora de la competitivitat i de les oportunitats de negoci dels seus associats, d’acord amb la cooperació tecnològica i la creació de marca tecnològica.

Sobre CIMALSA: CIMALSA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la promoció, el desenvolupament i la gestió d’infraestructures per a la mobilitat i centrals per al transport de mercaderies i la logística. CIMALSA té com a missió oferir als sectors de la logística i la mobilitat dels millors emplaçaments i serveis per a la seva competitivitat. La voluntat de CIMALSA és la de sumar la seva aportació a la d’altres infraestructures amb participació pública i privada a Catalunya, com la xarxa de carreteres, els ports, les zones d’activitats logístiques, els aeroports, les estacions d’autobusos o els ferrocarrils.